Användaravtal för användning av Lnu:s dator-, nät- och systemresurser

Lnu verkar för att nätanvändandet ska vara så öppet som möjligt. Datorresurser, datornät, kringutrustning och konton ägs och drivs av Lnu för användning i av Lnu auktoriserad verksamhet. All annan verksamhet är enbart tillåten när den:

Med behörig i dessa regler avses person som tilldelats konto eller annan som fått tillåtelse att använda Lnu:s dator-, nät- eller systemresurser.

För innehavare av behörighet gäller

För användning av Lnu:s dator-, nät- och systemresurser gäller

Påföljder och åtgärder vid regelbrott

Gällande regler finns tillgängliga via institutionernas anslagstavlor eller i datorform från Lnu.se.

Jag förbinder mig att hålla mig informerad om, och följa, de för var tid gällande regler för användning av Lnu:s datorsystem. Härmed intygas att jag idag tagit del av dessa regler.

Jag är även medveten om att ovarsam användning och underlåtenhet att följa ansvarigas anvisningar kan medföra att tillgång till dator-, nät-, och systemresurser stängs av och att överträdelser kan beivras på annat sätt samt att ersättning kan komma att utkrävas för skada som överträdelsen orsakat.

1.8